€ 25,00

Ανά μήνα

μεταχειρισμενα Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο.

logistiko forotechniko grafio.
Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο.
Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο.
Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο.
Περιγραφή

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 25,00 ευρώ.

Λογιστικές υπηρεσίες σε νομικά πρόσωπα:
Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση).
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
Προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ (IFRS)
Εποπτεία λογιστηρίου.
Υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
Κοστολόγηση.
Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.
Υποστήριξη στην επεξεργασία και ανάλυση των μηνιαίων και ετήσιων. οικονομικών αναφορών (Reporting)
Υποστήριξη στην επεξεργασία των μηνιαίων και ετήσιων προϋπολογισμών (Budgeting)
Σύνταξη, επεξεργασία και ανάλυση ενοποιημένων οικονομικών καταστά­σεων
Συνδρομή στην ίδρυση νομικών προσώπων
Τροποποιήσεις ήδη υφιστάμενου καταστατικού
Υποστήριξη για την ίδρυση και εγκατάσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Λογιστικές-Φοροτεχνικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα:
• Με εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένες ή όλες τις εφαρμογές TAXIS
• Εκτύπωση Οφειλών και Ταυτότητας Πληρωμής
• Έκδοση ΑΦΜ,
• Έκδοση και παραλαβή Κλειδαρίθμου,
• Αλλαγή κατοικίας και μεταβλητών στοιχείων μητρώου
• Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας
• Εκτύπωση Ηλεκτρονικών Παράβολων
• Κατάθεση Μισθωτηρίων
• Συμπλήρωση και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος, αρχικών, συμπληρωματικών και τροποποιητικών, Ε1 και Ε2,
• Ε9, ΕΝΦΙΑ . Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων Ε9.
Εργασιακά Ασφαλιστικά Θέματα:• Υποστήριξη Εργαζομένων σε θέματα εργατικής φύσεως που σχετίζονται το πώς γίνεται να διεκδικηθούν τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, καταβολή δεδουλευμένων, αποζημιώσεως, ωράρια εργασίας κτλ.
• Ηλεκτρονική εγγραφή σε IKA.gr, βεβαίωση αριθμού μητρώου και ασφάλισης.
• Ηλεκτρονική εγγραφή σε OAED.gr, ανανέωση ανεργίας και βεβαίωση.

Οι χρήστες είδαν επίσης