€1 με BOX NOW όλο το 2023! 📦🎉

€ 45,00

μεταχειρισμενα Innovative Chinese (Workbook & Coursebook) Volume 2

Κατάσταση
Καινούργιο

Innovative Chinese (Workbook & Coursebook) Volume 2

Author: Wang Yan
August 2022

Εκμάθηση Κινεζικής γλώσσας για αρχάριους (Beginners)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το <Innovative Chinese Course> είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων βιβλίων μαθημάτων για μαθητές Κινεζικών στο εξωτερικό με τα αγγλικά ως μητρική γλώσσα ή ενδιάμεση γλώσσα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό υλικό για κινεζικά μαθήματα σε κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για αυτοδιδασκαλία. Είναι κατάλληλο για ηλικίες 0-99 ετών.

Αυτό το σύνολο βιβλίων μαθημάτων βασίζεται στα 20 χρόνια εμπειρίας μου στη διδασκαλία της κινεζικής ως ξένης γλώσσας και σε σχέση με το Τεστ Κινεζικής Επάρκειας (HSK). Ολόκληρο το σύνολο των βιβλίων μαθημάτων είναι κατάλληλο για την προετοιμασία των εξετάσεων HSK, συμβατό και με την επερχόμενη νέα έκδοση HSK 3.0. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασίας και λυσάρι. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά κινεζικά εγχειρίδια, το επίπεδο αρχαρίων δίνει έμφαση στο κινεζικό pinyin και τους τόνους, καθώς και στην αναγνώριση και γραφή κινεζικών χαρακτήρων, η οποία κατασκευάζει μια σταθερή βάση για ενδιάμεση και προηγμένη μάθηση. Το περιεχόμενο των ενδιάμεσων και προηγμένων εγχειριδίων είναι πιο σύγχρονο, ενδιαφέρον και πρακτικό, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να αυξάνουν συνεχώς τα μαθησιακά τους κίνητρα και να αποκτούν μια αίσθηση επίτευξης.

Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας αυτού του βιβλίου, ο Σύνδεσμος Ελλάδας-Κίνας και η Hanban μου παρείχαν μεγάλη υποστήριξη και θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες! Ταυτόχρονα, ελπίζω ότι οι συνάδελφοι και οι μαθητές Κινεζικών θα μου δώσουν πολύτιμες απόψεις, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς αυτά τα βιβλία και να συμβάλλουμε στη διδασκαλία της κινεζικής ως ξένης γλώσσας.

++++++++++++++++++++++++

<Innovative Chinese Course> is a set of comprehensive coursebooks for overseas Chinese learners with English as their native language or intermediate language. It can be used as a teaching material for Chinese courses in colleges and universities, as well as for self-study. It is suitable for 0-99 years old.

This set of coursebooks is basis on my 20 years of experience in teaching Chinese as a foreign language and with reference to the Chinese Proficiency Test (HSK). The whole set of coursebooks is divided into six levels, which are suitable for the HSK test preparation. Each level includes a textbook, workbook and reference answers. Comparing with traditional Chinese textbooks, the beginner level emphasizes Chinese pinyin and tones, as well as the recognition and writing of Chinese characters, which constructs a solid foundation for intermediate and advanced learning. The content of intermediate and advanced textbooks is more modern, interesting and practical, so that learners can continuously increase their learning motivation and gain a sense of achievement.

In the process of preparation of this book, Greece-China Association and Hanban have provided me with great support, and I would like to express my sincere thanks! At the same time, I hope that the colleagues and Chinese learners will give me valuable opinions, so as to continuously improve these coursebooks and contribute to the teaching of Chinese as a foreign language.

+++++++++++++++++++++++++++

前言
创新汉语教程主要为以英语为母语或媒介语的海外汉语学习者编写的一套零起点的综合教材,可作为院校汉语课程教材,也可供自学使用,适用范围为0-99岁
这套教材是本人在总结二十年对外汉语教学的实践经验的基础上,参考汉语水平考试(HSK)大纲编写而成,与现行hsk考试同步,同时兼容即将施行的新HSK考试的要求 每个等级包括课本,练习册和参考答案与传统的汉语教材相比,本教材的初级更加强调汉语拼音和声调以及汉字的认知和书写,为中高级的学习打好坚实的基础中高级课本内容更具时代感,趣味性和实用性,使学习者不断增加学习动力,并获得成就感

在本书的策划和编写过程中,希中友协和汉办为我提供了大力的支持,在此特致感谢!同时希望各位同仁和汉语学习者为我提出宝贵的意见,以便不断地完善这套教材,为对外汉语教学贡献一份微薄的力量

编者: 王妍
2022年八月

Οι χρήστες είδαν επίσης