€ 10,00

μεταχειρισμένα Ευάγγελου Παπαϊωάννου (1949) Ζητήματα Σχολικής Πράξεως - τεύχος Α' Ι. και Π. Ζαχαρόπουλου

Είδος
Άλλο
Γλώσσα
Ελληνικά
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

πλήρες έντυπο, σελίδες καθαρές και ατσαλάκωτες
άκοπο

22 x 15 εκ.
σελ. 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Αἱ ἐπαναλήψεις ἐν γένει, συστηματικαὶ συγκεφαλαιώ- σεις διδαχθείσης ὕλης διαφόρων μαθημάτων καὶ αἱ καθ' ἑξάμηνον γραπταὶ ἐξετάσεις.
Μέρος 1ον. Αἱ ἐπαναλήψεις ἐν γένει. Ἔμμεσοι καὶ Συ- στηματικαί. Εἴδη αὐτῶν.
1. Συγκεφαλαίωσις τῆς καθ' ὥραν διδασκομένης μεθο- δικῆς ἑνότητος.
2. ᾿Ανακεφαλαίωσις προσκτηθείσης ὕλης ἢ ἐπανάληψις τοῦ παλαιοῦ
3. Επαναλήψεις καὶ ἐπισκοπήσεις διδαχθείσης ὕλης δια- φόρων μαθημάτων εἰς ἄλλας εὐκαιρίας καὶ χρονικὰς περιόδους
4. Επαναλήψεις καὶ ἐπισκοπήσεις διδαχθείσης ὕλης πα- ρελθόντος σχολικοῦ ἔτους εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ νέου σχο λικοῦ ἔτους
Βασικαὶ ᾿Αρχαὶ καθ' ἃς δέον νὰ ἐνεργῶνται αἱ ἐπαναλήψεις.
Τρόποι- Εφαρμογαί-Παραδείγματα ἐκ τῆς σχολικῆς
πράξεως
α) Εἰς τὴν ἀνάγνωσιν
β) Εἰς τὴν ᾿Αριθμητικὴν καὶ Γεωμετρίαν
γ) Εἰς τὴν Γραμματικὴν
δ) Εἰς τὰ Φρονηματιστικά (Θρησκευτικὰ καὶ Ἱστορίαν
ε) Εἰς τὴν Φυσικὴν Ἱστορίαν
στ) Εἰς τὴν Φυσικὴν Πειραματικὴν καὶ Χημείαν
η) Εἰς τὴν Γεωγραφίαν.
ΙΙ. Περὶ τῶν ἐνεργῶν γνώσεων, ποιοῦ αὐτῶν καὶ ποιο- τικῆς ἐν γένει σχολικῆς ἐργασίας
Παραδείγματα διὰ τὴν ἐν τῇ πράξει ἐφαρμογὴν
ΙΙΙ. Αἱ Σιωπηραὶ Ἐργασίαι εἰς τὰ Μονοτάξια Δημοτικά
Σχολεῖα. Παιδαγωγικὴ Σημασία καὶ ἀξία τούτων. Μορφαί, τρόποι καὶ μέσα ἐφαρμογῆς. Παραδείγματα ἐκ τῆς σχολικῆς πράξεως
Ἡ σημασία τοῦ ἐρευνωμένου ζητήματος τῶν σιωπη- ρῶν Ἐργασιῶν ἐν γένει
Εἴδη καὶ μορφαὶ Νέου Συστήματος Σιωρηρῶν ἐργασιῶν
Αη Μορφή Σιωπηρῶν Ἐργασιῶν. Παραδείγματα τῆς Σχολικῆς πράξεως
Βα Μορφὴ τῶν Σιωπηρῶν Ἐργασιῶν πράξεως
Γη Μορφὴ τῶν Σιωπηρῶν Ἐργασιῶν, πράξεως
Ἕτερα παραδείγματα τῶν καθ' ἡμέραν σιωπηρῶν ἐρ- γασιῶν ἐν τῇ σχολικῇ πράξει :
α) Εἰς τὰς κατωτέρας τάξεις Α+Β'.
β) » » μεσαίας Γ+Δ΄.
γ) » 》 ἀνωτέρας Ε-ΣΤ΄.
Εἰδικώτεραι ἀπαιτήσεις καὶ μέσα διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῶν σιωπηρῶν ἐργασιῶν
Ἡ σημασία τῶν νέων σιωπηρῶν ἐργασιῶν ἀπὸ Παι- δαγωγικῆς ἀπόψεως
IV. Σχέδιον Νέου Ωρολογίου Προγράμματος Ι/ξίου Δη μοτικοῦ Σχολίου καὶ ὁδηγίαι διὰ τὴν ἐφαρμογὴν αὐτοῦ Οδηγίαι (ὑπ᾿ αὔξ. ἀριθ. 1-12
Σχέδιον ἡμετέρου νέου Ωρολογίου Προγράμματος Ι/ταξίου

Αγγελίες από τον ίδιο πωλητή
Οι χρήστες είδαν επίσης