€ 95,00

μεταχειρισμενα Σκούπα/ Σφουγγαρίστρα Ρομπότ Kyvol Cybovac S31

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Αγορασμένη πριν ένα χρόνο, με ελάχιστες ώρες λειτουργίας.

Auto Dirt Disposal: With the charging base, Cybovac S31 is able to hold dust for up to 60 days, saving you the trouble of frequent emptying.

Smart Cleaning & Real-time Mapping: The advanced laser navigation system allows Cybovac S31 robot vacuum to choose the most effective cleaning path and to create a real-time home mapping.

3000Pa Suction & 240mins Runtime: S31 vacuum cleaner easily picks up dirt, pet hair, and dust hidden deep inside carpets with its super-strong suction of up to 3000Pa. Also, its max runtime of 4 hours makes it perfect for large houses.

Remote Cleaning & Voice Control: Select the cleaning modes, set no-go areas, or scheduled cleaning, you only need a few clicks on Kyvol app. Plus, you can control S31 by your voice with Amazon Alexa and Google Assistant.

2 in 1 Vacuum and Mop & Ultra-quiet: S31 robot vacuum supports both vacuuming and mopping with its external water tank. In standard mode, it works at only 45dB, mot louder than a working microwave.