€ 40,00

μεταχειρισμενα Δημόσια Οικονομική Και Πολιτική

Κατάσταση
Καινούργιο

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές των τμημάτων οικονομικών επιστημών ελληνικών πανεπιστημίων και καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της ύλης της Δημόσιας Οικονομικής και της Δημοσιονομικής Πολιτικής. Η πλήρης μελέτη του συγγράμματος προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης διαθέτει βασικές γνώσεις μικροοικονομικής και μακροοικονομικής, τις οποίες αποκτούν οι φοιτητές κατά τεκμήριο στα δύο πρώτα έτη των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Η Δημόσια Οικονομική είναι κλάδος της οικονομικής επιστήμης που εξετάζει τα προβλήματα του δημοσίου οικονομικού τομέα, ενώ η δημοσιονομική πολιτική εξετάζει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι διάφορες πολιτικές στην οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική ευημερία.
Σε αυτό το βιβλίο αναλύονται οι στόχοι των δημόσιων φορέων και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών. Τα μέσα που χρησιμοποιούν οι δημόσιοι φορείς για την υλοποίηση των στόχων τους, και ειδικότερα τα δημοσιονομικά μέσα, επηρεάζουν καταλυτικά την συμπεριφορά των ιδιωτικών φορέων. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των επιπτώσεων των δημοσιονομικών μέσων στην οικονομική συμπεριφορά των ιδιωτικών φορέων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης της δημόσιας οικονομικής και της δημοσιονομικής πολιτικής. Ο αναγνώστης του παρόντος βιβλίου εισάγεται στα σύγχρονα θέματα της δημόσιας οικονομικής και της δημοσιονομικής πολιτικής και μπορεί να ασχοληθεί περαιτέρω με την μελέτη θεμάτων που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.
Τα περισσότερα βιβλία, που κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα και αφορούν σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, ασχολούνται κυρίως με την θεωρητική ή και την μαθηματική ανάλυση των θεμάτων. Η θεωρητική ανάπτυξη είναι απαραίτητη για την παρουσίαση των βασικών εννοιών της Δημόσιας Οικονομικής. Όμως, η συμβολή αυτού του βιβλίου στην ελληνική βιβλιογραφία έγκειται στο γεγονός ότι η ανάλυση των επιμέρους θεμάτων συνοδεύεται από μία προσεκτική παρουσίαση των εμπειρικών στοιχείων που στηρίζουν ή δεν υποστηρίζουν τα θεωρητικά υποδήματα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό σε μεγάλο βαθμό τη θεωρητική προσέγγιση. Με την παρουσίαση πραγματικών εφαρμογών, εμπειρικών παραδειγμάτων και της πολιτικής που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που συζητείται ένα νέο θέμα, αυτό ίθεται μέσα στο κείμενο σε όρους περιβάλλοντος πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό βοηθά τον αναγνώστη στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του δημόσιου οικονομικού τομέα και τον τρόπων επίλυσης τους.