€ 30,00

μεταχειρισμενα Αμαρτωλων Σωτηρια Μοναχος Αγάπιος εκδοσεις σαλιβερου 1914

amartolon sotiria monachos agapios ekdosis saliverou 1914
Αμαρτωλων Σωτηρια Μοναχος Αγάπιος εκδοσεις σαλιβερου 1914
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Η "Αμαρτωλών Σωτηρία" είναι ένα από τα πρώτα έργα που εξέδωσε ο Λάνδος στα 1641, ίσως είναι το πρώτο θρησκευτικό έργο που έγραψε, όπως μπορούμε να υποθέσουμε από τον Πρόλογο ακολούθησε, όπως είδαμε, μια ολόκληρη σειρά από εκδόσεις, ενώ δεν ξέρουμε πόσα ακόμα έργα του έμειναν ανέκδοτα και χάθηκαν. Μερικά σώζονται χειρόγραφα σε διάφορες βιβλιοθήκες. Σκοπός της "Αμαρτωλών Σωτηρίας" όπως το λέγει και ο τίτλος, ήταν να βοηθήση τους αμαρτωλούς να σωθούν. Για να γίνη αυτό έπρεπε να υπάρχη ένα βιβλίο που θα εξηγούσε με απλό τρόπο και θα δίδασκε τους χριστιανούς πώς θα ζήσουν σύμφωνα με τη διδασκαλία της εκκλησίας. Τέτοια βιβλία ήταν σπάνια στον καιρό του Λάνδου, γι' αυτό και η "Αμαρτωλών Σωτηρία" έγινε το αγαπητό ανάγνωσμα των Ελλήνων στα χρόνια της τουρκοκρατίας, γνώρισε καταπληκτική εκδοτική επιτυχία και τυπώνεται και διαβάζεται ακόμη ως σήμερα. Η γλώσσα του ήταν απλή και κατανοητή στο ελληνικό κοινό του 17ου αιώνα, χωρίς να της λείπουν οι επιδράσεις από τη λόγια και την εκκλησιαστική γλώσσα. Σήμερα ξενίζει λίγο το γλωσσικό ιδίωμα, όχι μόνο γιατί αντιπροσωπεύει μια παλιότερη μορφή της ομιλουμένης γλώσσας μας, αλλά και γιατί σώζει μερικά ιδιωματικά στοιχεία από την Κρήτη, την πατρίδα της Λάνδου, μπορεί όμως να διαβαστή αρκετά άνετα και από τον σημερινό αναγνώστη. [...] (Από την έκδοση)
Περιεχόμενα
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα και το έργο του
Τη υπερενδόξω αειηαρθένω Θεοτόκω και Δεσπαίνη πάσης της κτίσεως
Αγάπιος τοις εντευξομένοις
Δύο νουθεσίαι ωφέλιμοι προεπόμεναι ταύτη τη σωτηρίω Βίβλω
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί θανασίμου αμαρτίας κοινώς. Πόσας ζημίας παρέχει τοις αμαρτάνουσι
Περί των μεγάλων αμαρτιών μερικώς
Περί των ελαφρών εγκλημάτων
Θεραπείαι και ιατρικά κοινώς κατά πάσης αμαρτίας λίαν ωφέλιμα
Περί της μισοθέου και ασεβέστατης βλασφημίας
Περί της αντιθέτου και δαιμονικής Υπερηφανείας
Περί Κενοδοξίας
Περί Φιλαργυρίας
Περί της κτηνώδους Πορνείας
Περί Θυμού και Οργής
Περί Γαστριμαργίας
Περί Φθόνου, εξ ου και ο φόνος τίκτεται
Περί Ακηδίας, ήτοι αμελείας
Περί Αγνωμοσύνης
Περί θλίψεων διαφόρων, και ότι σηκώνουσι τον Σταυρόν εκουσίως τους γίνεται ελαφρός, και ακουσίως, βαρύτατος
Δια ποίαν αιτίαν οι δίκαιοι έχουσι θλίψεις εις τούτον τον κόσμον, και οι αμαρτάνοντες άνεσιν
Ότι πρέπει να επιθυμούμεν τας θλίψεις δια την ωφέλειαν, ην δι' αυτών απολαμβάνομεν
Πρώτη παράκλησις των τεθλιμμένων, η επίγνωσις των οικείων αμαρτημάτων
Ότι δια των προσκαίρων τούτων θλίψεων λυτρούται ο τεθλιμμένος των αιωνίων κολάσεων
Η Απόλαυσις της Ουρανίου Μακαριότητος
Η μελέτη του Δεσποτικού Πάθους
Πέμπτη Θεραπεία. Η Προσευχή
Μία μελέτη εις τας θλίψεις πολύ ωφέλιμος
Περί της Αγίας Δωρεάς. Των τεθλιμμένων Παράκλησις
Παράκλησις εις τους απόρους και πένητας
Παράκλησις δια εκείνους, όπου ήσαν πλούσιοι, και επτώχευσαν
Παράκλησις δια, τους αρρώστους και ασθενείς τω σώματι
Εσχάτη παράκλησις δια τους εαυτών νεκρούς
Περί αφροσύνης εκείνων όπου ποθούσι πρωτεία, και ότι ο κόσμος αμνημονεί τους φίλους, και τους εχθρούς του μνημονεύει μετ' εγκωμίων
Περί της ματαιότητος των κοσμικών πραγμάτων, και της του Κόσμου καταφρονήσεως
Ότι η απόλαυσες του Κόσμου είναι πικραίς και πρέπει να ταις μισά πας ένας, και να ποθή την Ουράνιον Βασιλείαν
Περί κινδύνων της Ζωής ημών και βραχύτητος
Ότι δεν πρέπει να καυχάται τις εις την ευτυχίαν του σώματος, αλλά το τέλος αυτού να στοχάζεται
Περί απάτης, ασχημίας, ψευδούς υποσχέσεως και πονηράς του κόσμου ανταποδόσεως
Περί ματαιότητος, κινδύνου τε και βραχύτητος της τιμής του κόσμου
Περί των γινώσκειν σαυτόν, και περί δυστυχίας της ανθρωπίνης φύσεως
Ότι ξένοι και πάροικοι, εσμέν εν τω βίω, και ου χρεί ποθείν ημάς σαρκικάς απολαύσεις, επειδή εισίν ωσεί όνειρον
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί του χρέους, όπερ οφείλομεν τω ευεργέτη Θεώ
Περί της προς τον πλησίον αγάπης
Περί κυβερνήσεως του σώματος και της των παθών απονεκρώσεως
Περί προσοχής και ανδρείας ην χρειαζόμεσθεν εις ταύτην της αρετής την εγχείρησιν
Περί συντριβής και κατανύξεως
Περί εξομολογήσεως
Περί των τεσσάρων γυναικών όπου εκολάσθησαν διατί άφησαν μίαν αμαρτίαν ανεξομολόγητον
Περί ικανοποιήσεως, ήγουν νηστείας, ελεημοσύνης και περί προσευχής
Περί προετοιμασίας της αχράντου και ιεράς Κοινωνίας
Προσευχή προ της ιεράς Μεταλήψεως
Ετέρα προσευχή μετά την Άχραντον κοινωνίαν
Περί των αναξίως τολμησάντων ιερουργήσαι, τινά θαυμάσια, κρίσις του Παντοδυνάμου Θεού
Περί των αναξίως κοινωνησάντων και παιδευθέντων παρά Θεού εν τώδε τω βίω, προς ημετέραν νουθεσίαν και υπόδειγμα
Περί των ενάρετων γυναικών, των αξίως κοινωνησάντων
Μερικά θαυμάσια του Δεσποτικού Σώματος
Ότι ουδείς έχων ώδε σαρκός ανάπαυσιν, κληρονομήσει βασιλείαν Ουράνιον, αλλά δια πάλης του σώματος και της του σωτηρίου πάθους του Κυρίου μιμήσεως
Ότι πρέπει να καταφρονούμεν τον πρόσκαιρον πλούτον και να θησαυρίζωμεν και τον Ουρανόν δια των πενήτων
Περί των τεσσάρων εσχάτων, και πρώτον περί μνήμης θανάτου
Περί της β' του Κυρίου ελεύσεως και της κοινής των ανθρώπων εξαναστάσεως

Οι χρήστες είδαν επίσης