€ 20,00

μεταχειρισμένα Σπυρ. Καλλιάφα (1935) Χαρακτήρες ή ψυχολογικοί τύποι - παιδαγωγικά και κοινωνιολογικά πορίσματα

Είδος
Ψυχολογία
Γλώσσα
Ελληνικά
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΣΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΔΥΣΕΥΡΕΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
πλήρες έντυπο, σελίδες καθαρές και ατσαλάκωτες

23 x 15 εκ.
σελ. 197

ΠΙΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
A'.῾Η χαρακτηρολογία ἐν γένει.
B'. ᾿Ανάλυσις τοῦ βιβλίου Ερνέστου Κρέτσμερ : «Σώματος κατασκευὴ καὶ χαρακτήρ».
α΄) Αἱ ἔννοιαι κυκλόθυμος, σχιζόθυμος, κατασκευή ἢ σύστασις, χα- ρακτήρ κ.λ
β΄) Γενικός Χαρακτηρισμός τοῦ ὅλου περιεχομένου
γ΄) Σωματικοί τύποι
δ΄) Η σχέσις τῶν σωματικών τύπων πρὸς τὰ δύο γενικώτατα εἴδη τῶν ψυχικῶν νόσων. Ἡ σημασία τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδέν νων κτλ
ε΄) Ἡ ἐπίδρασις τῶν ἐξωγενών παραγόντων ἐπὶ τὴν ψυχοφυσικήν διάπλασιν τοῦ ἀνθρώπου
στ΄) Αἱ κράσεις τῶν κυκλοειδών..
ζ΄) Αἱ κράσεις τῶν σχιζοειδῶν
η΄) Ἡ κρᾶσις τῶν κυκλοθύμων (ὑγιῶν) καὶ ἡ τῶν σχιζοθύμων (ὑγιῶν) ἐν γένει
θ΄) Τὰ εἴδη τῆς κράσεως τῶν κυκλοθύμων......
1΄) Τὰ εἴδη τῆς κράσεως τῶν σχιζοθύμων
ια΄) Τὰ πορίσματα τῆς πειραματικῆς τυπολογικῆς ψυχολογίας
ιβ΄) Οι μεγαλοφυείς
᾿Ανάλυσις τοῦ βιβλίου Κ. Γ. Γιούγκ : Ψυχολογικοί τύποι
α΄) Γενικώτατος χαρακτηρισμὸς καὶ γενικωτάτη ἀνάλυσις..
β΄) Ὁ ἐξωστρεφής τύπος
1. Ἡ γενικὴ τῆς συνειδήσεως τάσις..
2. Η τάσις τοῦ ἀσυνειδήτου
3. Ὁ ἐξωστρεφής διανοητικός τύπος,
4. Ὁ ἐξωστρεφής συναισθηματικός τύπος.
5. Ὁ ἐξωστρεφής κατ' αἴσθησιν τύπος. 6. Ὁ ἐξωστρεφής ἐνορατικός τύπος..
γ) Ὁ ἐνδοστρεφής τύπος.
1. Ἡ γενικὴ τῆς συνειδήσεως τάσις.
2. Ἡ τάσις τοῦ ἀσυνειδήτου...
3. Ὁ ἐνδοστρεφής διανοητικός τύπος.
4. Ὁ ἐνδοστρεφής συναισθηματικός τύπος.
5. Ὁ ἐνδοστρεφής κατ' αἴσθησιν τύπος
6. Ὁ ἐνδοστρεφής ἐνορατικός τύπος..
7. Η μεγάλη σημασία τοῦ ἐνδοστρεφοῦς ἐνορατικοῦ καὶ τοῦ κατ' αἴσθησιν ἐνδοστρεφούς. 8. Γενικαί τινες παρατηρήσεις
Δ΄. Σύγκρισις τῆς Διδασκαλίας τοῦ Κρέτσμερ πρὸς τὴν τοῦ Γιούγκ.
E Παιδαγωγικά πορίσματα.
α) Πορίσματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν κυρίως ἀγωγήν.
β) Πορίσματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν διδασκαλίαν καὶ εἰς τὰς ἄλλας
ἐν τῷ σχολείῳ ἀσχολίας.
γ) Πορίσματα ἀναφερόμενα εἰς τὴν εὔρεσιν τῆς ἐπαγγελματικῆς κλίσεως
δ) Η παιδαγωγικὴ ἐν γένει σημασία τῆς χαρακτηρολογίας.
ΣΤ Κοινωνιολογικὰ πορίσματα,
Ἑρμηνεία τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς μας
α ) Τι σημαίνει καὶ πῶς γεννᾶναι τὸ πνεῦμα ἐποχῆς τινος
β) Ἡ νοσηρὰ τῆς ἐποχῆς μας ἐξωστρέφεια. Τεκμήρια αὐτῆς
1. Στατιστικαὶ φρενοπαθῶν
2. Ἡ ἐπιστήμη
3. Ἡ τέχνη ..
1. Η ζωγραφική.
ΙΙ. Η ποίησις καὶ ἡ μουσική
4. Το γλωσσικόν ζήτημα
5. Αἱ διασκεδάσεις..
6. Ἡ φιλοχρηματία.
7. Ὁ γάμος καὶ τὰ πρὸς αὐτοῦ συναφή ζητήματα..
8. ᾿Αλληλεπίδρασις
9. Ὁ Νίτσε καὶ ἄλλοι περὶ τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς μας...
10. Ὁ κομμουνισμός
γ) Ἡ ἀναφανεῖσα καὶ ὁσημέραι ἐπισχυσμένη ἐνδοστρέφεια.
1. Ἡ ἐπιστήμη
2. Ἡ ζωγραφική.
3. Ὁ φασισμός.
4. Εἰκασίαι τινὲς περὶ τοῦ μέλλοντος.
δ) Αἱ σημασίαι τῶν λέξεων, συγχρονισμός-συγχρονισμένος, πρόοδος-προοδευτικός, πρωτοπόρος, ἐξέλιξις κ.λ.π..
Z. Επίλογος

Αγγελίες από τον ίδιο πωλητή
Οι χρήστες είδαν επίσης