€ 100,00

μεταχειρισμενα ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (ΔΙΤΟΜΟ) ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ «LAROUSSE» ΗΠΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

lexikon galloellinikon (ditomo) sintachthen epi ti vasi tou megalou lexikou LAROUSSE ipitis antonis
ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (ΔΙΤΟΜΟ) ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ «LAROUSSE» ΗΠΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (ΔΙΤΟΜΟ) ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ «LAROUSSE» ΗΠΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (ΔΙΤΟΜΟ) ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ «LAROUSSE» ΗΠΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (ΔΙΤΟΜΟ) ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ «LAROUSSE» ΗΠΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (ΔΙΤΟΜΟ)
ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ «LAROUSSE»
ΗΠΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Εσωτερικά σε άριστη κατάσταση
Εξωτερικά έχει τη φθορά των χρόνων

Το Ελληνογαλλικόν (και Γαλλοελληνικόν) Λεξικόν της Λαλουμένης Ελληνικής γλώσσης (ήτοι καθαρευούσης και δημώδους), όπερ άπτεται πασών των λέξεων της λαλουμένης, ερμηνεύει εκάστην τούτων σαφώς και συνοπτικώς, ανταποδίδει την αντίστοιχον Γαλλικήν έννοιαν μετά παραδειγμάτων, επεξηγεί πάσαν δεκτικήν εξηγήσεως λέξιν παρουσιάζον ούτω και την μορφήν εγκυκλοπαιδικού λεξικού, δέον να καταστή το εγκόλπιον πάσης οικογενείας, απαραίτητον εις τον μαθητήν, εις τον επιστήμονα και εις πάντα ανεξαιρέτως εγγράμματον δι' όλους τους κλάδους.
Ο την Ελληνικήν μόνον επισταμένος θα εύρη όσον οιόν τε πλήρη την Νέαν Ελληνικήν γλώσσαν. (Κριτική Ν. Χατζιδάκι).
Ο ιατρός θα εύρη επεξηγηματικώς τους χρησίμους αυτώ επιστημονικούς όρους, ελληνογαλλικούς και πλουσίαν ιατρικήν ύλην.
Ο δικηγόρος δεν θα υστερήση της χρησίμου αυτώ νομικής ύλης.
Ο έμπορος θα εύρη ωραίαν εμπορικήν ύλην μετά φράσεων ελληνογαλλικών, χρησιμωτάτων αυτώ δια την αλληλογραφίαν, και επεξηγήσεων ληφθεισών εξ ειδικών εμπορικών βιβλίων.
Ο αρχιτέκτων και οικοδόμος θα εύρωσιν ονοματολογίαν Ελληνογαλλικήν (ρυθμών, υλών, κτλ.) και άρθρα οικοδομικής, άτινα μόνον εις ειδικά επιστημονικά βιβλία δύνανται να αναζητήσωσι.
Ο ναυτικός θα εύρη πλήρες και επεξηγηματικώς το ναυτικόν ονοματολόγιον.
Ο στρατιωτικός πλην της πολυπληθούς επεξηγηματικής ελληνογαλλικής ονοματολογίας, θα εύρη σειράν άρθρων τακτικής, οχυρωτικής, κατασκευής φυσιγγίων, όπλων, ελέγχου και παραλαβής τούτων κτλ. άτινα ως καθηγητής εδίδαξα εν ταις Στρατιωτικαίς Σχολαίς.
Τέλος πας επιστήμων οιουδήποτε κλάδου δεν θα υστερήση της χρησίμου αυτώ ύλης.
Το ειρημένον λεξικόν δύναται να χρησιμοποιηθεί και υπό των μη γνωριζόντων την Γαλλικήν, ως λεξικόν της λαλουμένης Ελληνικής (ήτοι καθαρευούσης και δημώδους) και ως Ελληνικόν εγκυκλοπαιδικόν, δύνανται συνεπώς να εγγραφώσι συνδρομηταί μόνον δια το Ελληνογαλλικόν λεξικόν.
Ως εκ του είδους του και της μεγάλης δαπάνης παρόμοιον λεξικόν δεν δύναται ευκόλως να εκδοθή εκ νέου, δια τούτο οι φιλομαθείς και οι έχοντες τέκνα ας εξασφαλίσωσι την απόκτησιν ενός αντιτύπου. Είνε το καλλίτερον δώρον δια τα τέκνα των [...]. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)3900γ

Το αντικείμενο μπορεί να αποσταλεί με ασφάλεια αγορών Vendora. (Μάθε περισσότερα)
Οι χρήστες είδαν επίσης