€ 10,00

μεταχειρισμένα Σταματία Δ. Μαστρογιαννοπούλου (1953) Η γυναίκα στο βασίλειό της - έκδοση ΕΥΣΕΒΕΙΑ

Είδος
Άλλο
Γλώσσα
Ελληνικά
Κατάσταση
Σαν καινούργιο

πλήρες έντυπο, σελίδες καθαρές και ατσαλάκωτες

21 x 14 εκ.
σελ. 312

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Το σπίτι (βασικό στοιχεῖο ζωῆς-πολιτισμοῦ)
1 2. Ἡ θέσις τῆς γυναίκας στὸ σπίτι
3. Δημιουργία ἀτμοσφαίρας
4. Ἡ διεύθυνσις τοῦ σπιτιοῦ
5. Ἡ νοικοκυρωσύνη
6. Το πρόγραμμα (α΄ ἡμερήσιο, β΄ ἑβδομαδιαῖο, γ' ἐτήσιο).
7. Ἡ σημασία τῆς ἐργατικότητος
8. ᾿Αξιολόγησις τῶν ἀναγκῶν (α΄ Φανταστικὲς ἀνάγκες, β΄ Πραγματικὲς ἀνάγκες).
9. Ἡ οἰκονομία.
10. Ἡ ἐργαζομένη γυναῖκα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ
1. Ἡ τάξις στὴ ζωὴ τῆς οἰκογενείας (α΄ Τάξις στὸ σπίτι, β΄ τάξις στὶς δουλειές, γ΄ τάξις στὴν ἐμφάνισι, δ΄ τάξις στὰ λόγια καὶ τοὺς τρόπους).
2. Φιλοκαλία καὶ ἁπλότης.
3. Τὸ ὡραῖο καὶ τὸ πρακτικό.
4. Ἡ καθαριότης (α΄ Καθαριότης στὰ ροῦχα μας, β΄ Καθαριότης στὸ σπίτι, γ΄ Γενικώτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν καθαριότητα, δ΄ Ψυχολογική σημασία τῆς και θαριότητος).
5 . Πῶς καὶ πότε θὰ καθαρίζεται τὸ σπίτι (α΄ Συχνότης-οἰκονομία χρόνου καὶ δυνάμεων, β΄ Τρόπος καθα- ρισμοῦ τοῦ σπιτιοῦ, γ΄ Καθαρισμὸς ἐπίπλων, σκευῶν, χαλιῶν).
6. Στοιχεῖα ραπτικῆς (α΄ Στοιχειώδεις γνώσεις ραπτικῆς, β΄ Μαντάρισμα, μπάλωμα, γ΄ Πλέξιμο, κέντημα)
7. Τὸ πλύσιμο τῶν ρούχων (α΄ Συχνότης καὶ τρόποι πλύσεως, β΄ ῞Απλωμα καὶ σιδέρωμα, γ΄ Τὰ μάλλινα, δ΄ Καθάρισμα λεκέδων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.
Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
1. Καλή μαγειρική οἰκογενειακὴ εἰρήνη. (α΄ Ἡ σημασία της γιὰ τὴ διατήρησι ψυχικῆς ἐπαφῆς μεταξύ τῶν συζύγων, β΄ ᾿Ανάγκη ἀσκήσεως στη μαγειρική)
2. Τὸ ψώνισμα.
3. Θρεπτικές τροφές (Λεύκωμα - Λίπη - Υδατάνθρακες -Βιταμίνες).
4. Ἑβδομαδιαῖο πρόγραμμα φαγητοῦ (α΄ ποσότητες κατ' εἶδος, β΄ διαιτολόγιο).
5. Ἐπανάστασις... στη μαγειρική. (α΄ Κατάργησις τοῦ γιαχνίσματος, β΄ Πρόχειρα φαγητά, γ΄ Ἐπανασκευή φαγητοῦ, δ΄ Τήρησις τῶν συνταγῶν).
6. Τὰ γλυκίσματα (α΄ Χρῆσις, ὄχι κατάχρησις, β΄ Είδη γλυκισμάτων).
7. Διατήρησις τῶν τροφίμων.
8. Ὑπάγεται καὶ αὐτὸ στὴ μαγειρική;
9. Οἰκιακὴ λογιστική (α΄ Στοιχεῖα, β΄ Βιβλίο ἐσόδων- ἐξόδων).

ΜΕΡΟΣ Β΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄.
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 121
1. Ὑγιεινὴ τοῦ σώματος (α΄ Λουτρά καθαριότητος, β΄ Καθαριότης δοντιῶν, γ΄ Ὑγιεινὴ τῶν ματιῶν, δ΄ Ή γυμναστική).
2. Ὑγιεινὴ τῆς ἐργασίας (α΄ Συνέπειες τῆς κοπώσεως,
β΄ Καταμερισμὸς ἐργασιῶν).
3. Ἡ ἀνάπαυσις (α΄ Ύπνος, β΄ Περίπατος).
4. Ὑγιεινὴ τῆς ἐνδυμασίας (α΄ Ἐσωρρούχων, β΄ Έξωτε- ρικῶν ἐνδυμάτων, γ΄ Ὑποδημάτων, δ΄ Κλινοσκε-
πασμάτων). 5. Ὑγιεινὴ τῆς κατοικίας (α΄ ᾿Αερισμός, β΄ Φωτισμός, γ΄
Προφύλαξις ἀπὸ τὴν ὑγρασία, δ' Ἡ καθαριότης τοῦ σπιτιοῦ παράγων ὑγιεινῆς).
6. Ὑγιεινὴ τῶν τροφῶν (α΄ Ποιὲς τροφὲς θὰ προτιμᾶμε, β΄ Δηλητηριάσεις, γ΄ Ἡ ὑγιεινὴ ἄποψις τῆς νηστείας)
7. Νοσηλευτικά καθήκοντα τῆς γυναίκας (α΄ Ψυχική προ- ετοιμασία γιὰ τὶς ἐποχὲς τῶν ἀσθενειῶν, β΄ Νοση- λευτικές γνώσεις, γ΄ Τὸ δωμάτιο τοῦ ἀρρώστου, δ΄ Ψυχολογία τοῦ ἀρρώστου).
8. Φαρμακεῖο τοῦ σπιτιοῦ (α΄ Τί νὰ περιέχῃ, β΄ Πρώτες βοήθειες).
9. Ἡ οἰκοδέσποινα ἰδιαίτερος παράγων ὑγείας (α΄ Μὲ τὴν τάξι καὶ τὴν καθαριότητα, β΄ Μὲ τὸ μέτρο σὲ ὅλα, γ΄ Μὲ τὴ ζωή της).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.
ΨΥΧΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
1. Σχέσις ψυχῆς καὶ σώματος
2. Ὑγιεινή τοῦ νευρικοῦ συστήματος
3. Ἡ συμβολὴ τῆς γυναίκας στὴ διατήρησι ψυχικῆς ἰσορ- ροπίας.
4. Ἡ σημασία τῆς ἐπιβολῆς.
5. Εὐχάριστη οἰκογενειακή ζωή. (Οἰκογενειακή ψυχα- γωγία).
6. Μὲ ψυχραιμία καὶ κατανόησι.
7. Τὸ κλειδὶ τῆς ἐπιτυχίας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
1. ᾿Αναγκαιότης τῆς κοινωνικῆς ἀγωγῆς
2. Ἡ εὐγένεια (α΄ Ἡ ἀληθινὴ εὐγένεια, β΄ Ποῦ βασίζεται, γ΄ Τρόποι ἐκδηλώσεως).
3. Ἡ συνέπεια (α΄ Στὶς ὑποσχέσεις, β΄ Στὴν ὥρα, γ΄ Ἡ
ἀκριβολογία).
4. Τρόποι συμπεριφορᾶς ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι μας, (α΄ Στὸ δρόμο, Σὲ δημοσίους τόπους, β΄ Ὁ χαιρετισμός,
γ΄ Οἱ ἐπισκέψεις, δ΄ Ὅταν φιλοξενούμεθα, ε΄ Τὸ τρατάρισμα).
5. Ἡ γυναῖκα καὶ ἡ μόρφωσις (α΄ Ἐγκυκλοπαιδική γενικὴ μόρφωσις, β΄ Τὸ βιβλίο ὡς μορφωτικό μέσον, γ΄ Τὸ χριστιανικὸ βιβλίο καὶ περιοδικό, δ΄ Ἡ μόρφωσις τῶν παιδιῶν).
6. Στοιχειώδεις γνώσεις ἐπιστολογραφίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
1. Ἡ καλή συμπεριφορὰ μέσα στο σπίτι (α΄ Ἡ χριστιανική ἀγάπη ρυθμιστής των, β΄ Συμπεριφορὰ πρὸς τὴ βοηθό).
2. Ὅταν δεχώμαστε (α΄ Ὑποδοχὴ ἐπισκέψεων - Συστάσεις, β΄ Ἡ καλή συνομιλία, γ΄ Ἕνα ὡραῖο ἑλληνικὸ ἔθιμο).
3. Τὸ τραπέζι τῆς οἰκογενείας (α΄ Ἡ σημασία τῆς ὥρας τοῦ φαγητοῦ, β΄ Πρακτικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν ὥρα τοῦ τραπεζιοῦ, γ΄ Ἑτοιμασία τοῦ τραπεζιοῦ, δ΄ Φιλικά-ἐ- πισημότερα γεύματα).
4. ᾿Απαραίτητος σύμβουλος τῆς οἰκοδεσποίνης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.
Η ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
1. Ἡ Χριστιανή σύζυγος (α΄ Βοηθὸς τοῦ ἀνδρός, β΄ Συνεν- νόησις μὲ τὸ σύζυγο, γ΄ Μὲ τὸν κατάλληλο τρόπο).
2. Ἡ Χριστιανή μητέρα (α΄ Ὑψηλὴ ἀποστολή, β΄ Φλέγον ζήτημα).
3 . Ὁ ἔμπρακτος Χριστιανισμός μέσα στὸ σπίτι
4. Ζηλευτή τριλογία (α΄ ᾿Αγάπη, β΄ Χαρά, γ΄ Εἰρήνη).
5. Στὶς ἡμέρες τῆς δοκιμασίας 280
6. Μὲ τὴν πηγὴ τῆς δυνάμεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΣ
1. Ἐνθαρρυντικές προϋποθέσεις
2. Τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης (α΄ Ἡ ἔννοια τῆς ἀληθινῆς φιλαν- θρωπίας, β΄ Ὠργανωμένη κοινωνική πρόνοια, γ΄ Κοινωνική πεῖρα).
3. Συνδυασμός οἰκιακῶν ἀσχολιῶν καὶ ἔργων ἀγάπης (α΄ 288 Εἶναι κατορθωτὸς ὁ συνδυασμός; β΄ Μερικοὶ ἁπλοῖ τρόποι).
4. Συμπαραστάτις τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου
5. Στὸ σπίτι τοῦ πένθους 6. Στὸ σπίτι τῆς χαρᾶς
7. Τὸ σπίτι κέντρο πνευματικό.

Αγγελίες από τον ίδιο πωλητή
Οι χρήστες είδαν επίσης